Album – DHEMALI
Singer – Ridip Rankit
music – Bharat Saikia, Gauri Shankar